Vilkår og personvern

Standard vilkår for Automedia AS's Produkter og tjenester

1. GENERELLE VILKÅR
Avtalen er inngått mellom kunden og Automedia AS, herunder kalt AM. Avtalen gjelder så lenge kunden har avtale med AM om en eller flere tjenester. Spesielle vilkår for den enkelte tjeneste er angitt i dokumentet. Tjenester som ikke er spesielt nevnt reguleres av generelle vilkårene.

Avtalen skal bety dette dokumentet, samt eventuelle tilbudsdokumenter, spesifikasjoner og bestillingsskjema brukt i tilknytning tjenestene. Kunden skal bety den kundesom inngår avtale med AM om levering av Tjenesten. Tjenesten eller Tjenestene skal bety de tjenestene AM leverer iht. tilbudsbrev inklusive spesifikasjoner. Programvaren skal bety den eller til en hver tid standard datamaskinprogramvarer som tilbys av AM for tilgang til Tjenestene, med eventuelle tilleggsmoduler, hva enten denne er utviklet AM eller tredjepart.

Kunden er ansvarlig for at alt innhold som legges inn og formidles via Tjenestene og beholder selv eierskap og opphavsrett til alt materialet som legges inn av Kunden. Alt som publiseres på Tjenesten skal være i tråd med gjeldende lovgivning. Dette inkluderer at Kunden forplikter seg til ikke å tilgjengeliggjøre eller lagre innhold som er truende eller støtende, forfalske avsendere, sende søppelpost og kjedebred, spre virus, bryte seg inn i AM s eller andres servere eller lagre persondata i strid med gjeldende lovgivning. Eventuelle brudd på dette kan medføre at AM stenger Tjenesten øyeblikkelig og hever avtalen din. AM kan gjøre innsyn i og ta kopi av Kundens lagrede data når det foreligger mistanke om at Kunden sender eller publiserer ulovlig eller upassende innhold via Tjenesten. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord til Tjenesten på en slik måte at ingen andre enn kunden har tilgang til det. Kunden er forpliktet til umiddelbart å melde fra ved mistanke om tap. Kunden er selv ansvarlig for bruk og misbruk av Tjenesten utført ved hjelp av Kunden adgangsinformasjon.

Om Kunden har valgt at AM ikke skal være registrar for domenet der dette er relevant for tjenesten, har Kunden selv ansvar for at domenet peker til AM s server. Kunden plikter å følge de regler som til en hver tid fastsettes av ICANN, Norid, eller andrekompetente organisasjoner

2. FORHOLD KNYTTET TIL TREDJEPARTS FUNKSJONALITET
Der funksjonalitet i en Tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse ("Tredjeparts Funksjonalitet"), er AM ikke ansvarlig for feil eller Mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjeparts funksjonalitet som inntrer etter det tidligste av at bindende tilbud ble fremsatt av AM eller bindende avtale ble inngått om utførelse av Tjenesten. Alt arbeid som utføres av AM for å gjenopprette funksjonalitet i Tjenesten som har blitt endret eller falt bort som følge av slike endringer i Tredjeparts funksjonalitet, utføres uten særskilt avtale på timebasis til AM s til en hver tid gjeldende standard timepriser.

Kunden kan også selv legge til ny Tredjeparts funksjonalitet i Tjenesten, men står da selv ansvarlig for å holde denne vedlike, samt at kunden selv må bære risikoen for at nye tillegg, funksjoner eller applikasjoner kan påvirke eksisterende Tjeneste levert av AM .

3. IMMATRIELLE RETTIGHETER
Ved levering av ferdig Tjeneste/Produkt står kunden som eier av denne. Dersom en tredjepart fremmer krav om at Tjenesten krenker dennes opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, og dette skyldes forhold som AM er ansvarlig for, kan AM foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom dette etter AM s mening med rimelighet kan anvendes vedrørende Tjenesten, kan Kunden ikke gjør noe ansvar gjeldende overfor AM som følge av brudd på tredjeparts opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter.

4. PRISER OG BETALING
Priser fremgår av tilbudet. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Forsinket eller Manglende betaling utover 30 dager, kan AM heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve erstatning for økonomisk tap.

Vederlag som skal betales løpende kan økes i samsvar med konsumprisindeksen fra Avtalen ble inngått uten særskilt varsel til kunden. Timer til support kjøpes pr inngått avtale, og vil bli forespeilet kunden når timer er brukt opp. Kunden vil så bli tilbudt å kjøpe nye timer etter behov.

Tjenesten skal betales forskuddmessig pr. år med mindre annet fremgår eksplisitt av tilbudsdokumentet.

Betaling skal skje etter faktura med forfall 14 dager etter fakturadato. Faktura vil bli sent ved avtaleinngåelse. Bruksretten til tjenesten er kun gyldig så avtalt tjenestevederlag betales innen betalingsfrist. Prisen på tjenesten avtales separat. Ved kjøp av tjenester fra tredjepart på vegne av Kunden vil AM fakturere kunden på tredjeparts vegne før AM inngir bindene bestilling til Tredjepart.

5. VARIGHET
Med mindre noe annet er eksplisitt avtalt, løper AM s tjenester i minimum 12 måneder etter utløpet av det året Leveringsdag inntrådte. Deretter løper Tjenesten videre for ett år av gangen, med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist før utløp av perioden. Hvis ikke annet er avtalt løper AM´s Nettstedsavtaler i minimum 12 måneder fra dato for aksept av tilbud og fortsetter deretter automatisk for 12 måneder uten oppsigelse.

6. HEVING OG ERSTATNING
AM er kun erstatningsansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet og indirekte tap skyldes grov uaktsomhet eller forsettelige forhold fra AM . AM samlede erstatningsansvar begrenser seg til 25% av opprinnelig kontraktsverdi (estimert kostnad for utførelse av Tjenesten eksklusive mva og eventuell vedlikeholdsavgift i 12 mnd, eller faktisk kostnad dersom denne er mindre)

7. MISBRUK
Hverken Kunden, eller noen Kunden svarer for, skal utnytte eventuelle sikkerhetshull eller svakheter i Tjenesten til å gjøre skade eller øke risikoen for at skade inntreffer. Hvis slike forhold oppdages, eller dersom Kunden mistenker at brukernavn/passord har kommet på avveie, plikter Kunden å melde fra til AM umiddelbart. Fortsatt bruk etter slik oppdagelse regnes som vesentlig avtalebrudd. Kunden skal holde AM skadesløs for tap AM måtte bli påført som følge av at Kunden, eller noen Kunden svarer for, bruker Tjenesten i strid med det som følger av Avtalen. Kundens vesentlige avtalebrudd gir AM rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

8. MANGEL OG REKLAMASJON
AM bestreber seg på å levere en god og driftssikker Tjeneste som ivaretar Kundens behov og som er av god teknisk standard. Det kan ansees som en Mangel dersom Tjenesten avviker vesentlig fra Avtalen. AM kan imidlertid ikke innestå for at Tjenesten er feilfri, eller at driftsavbrudd ikke vil skje. Tjenesten er ikke skalert for drift og vedlikehold av driftskritiske systemer eller spesialutviklet programvare, og AM fraskriver seg ethvert ansvar for tap knyttet til dette.
Følgende forhold anses å utgjøre en Mangel:
a. Vesentlige ytelsesproblemer med Tjenesten når dette ikke er relatert til Kundens bruk av Tjenesten eller forhold på Kundens side (for eksempel på bruk av mindre utbredte nettlesere og/eller malspråk som skyldes Tredjeparts funksjonalitet).
b. Oppgraderinger av programvaren som gir vesentlige negative konsekvenser for Tjenesten forutsatt at benyttede AM ler, operativsystem, integrasjoner eller kodebibliotek er nyere enn 2 år eller nettleser ikke er mer enn én hovedversjon eldre enn siste versjon.
AM har rett og plikt til å avhjelpe Mangler som varsles uten ugrunnet opphold, forutsatt at det foreligger en gyldig avtale og avtalt vederlag for Tjenesten er betalt. Dersom mangelen er uvesentlig for Kundens bruk av Tjenesten bortfaller AM s plikt til å avhjelpe mangelen. Feilsøking og feilretting faktureres i henhold til timesats dersom det viser seg at feilen ikke skyldes feil eller Mangler som AM er ansvarlig for.

9. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
AM vil drifte Tjenestene på servere hos underleverandører. Drift inkluderer igangsettelse av standard programvare hos AM, tilgang og drift av avtalt kapasitet, ikke-eksklusiv bruksrett, feilretting av vesentlige feil samt støtte av dette iht. avtalt at vederlag er betalt.

Tjenestene er ikke skalert for forretningskritiske applikasjoner eller operasjoner. AM regelmessige sikkerhetskopier av innhold som lagres på AM s servere for å sikre en mest mulig stabil Tjeneste, men AM anbefaler at kunden selv tar sikkerhetskopi av viktig innhold og viktige filer ettersom manuell gjenfinning av filer ikke er inkludert i Tjenesten. AM vil tilstrebe at Tjenesten er i drift 24 timer i døgnet, med unntak av stans pga planlagt eller nødvendig vedlikehold eller feilretting. AM vil også overvåke og søke å løse feil ved Tjenesten så snart disse er oppdaget.

Driftsvederlaget inkluderer overvåkning, feilsøking og retting av oppetid på server, nødvendig oppdatering av hoved- og tredjeparts programvare. Har kunden betalt supportvederlag er brukerstøtte i antall timer gjengitt i avtalen inklusive. Dette gjelder de Tjenester som er spesifisert i avtalen. Det gjelder ikke kundestøtte på tredjepartsprodukter som ikke AM leverer eller har spesifikt levert iht. avtale. (For eksempel ekstern Facebook profil ). Opplæring og kurs i bruk av Tjenesten tilbys til de til en hver tid gjeldende priser, og AM forholder seg retten til å fakturere i etter henvendelser som går utover det som er inkludert i Tjenestevederlaget

10. ANDRE FORHOLD
AM kan bruke Tjenesten, inkludert Kundens kjennetegn, til presentasjon, demonstrasjon og som referanse, hvis annet ikke avtales skriftlig. AM har rett til å merke tjenesten med egne kjennetegn. Der Tjenesten innholder eller skal benyttes på eller sammen med programvare, funksjonalitet, grensesnitt mv. som eies og/eller leveres av tredjepart, skal tredjeparts kontraktsvilkår gjelde mellom AM og kunden for de relevante delene av Tjenesten med mindre AM s forpliktelser etter Avtalen er mindre tyngende for AM. Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser omfattet av avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra AM . AM kan overdra avtalen til Tredjepart med mindre det foreligger saklig grunn for Kunden til å nekte

AM har adgang til å endre betingelsene (herunder, men ikke begrenset til priser) i denne avtalen med én måneds skriftlig varsel. Dersom endringer er til vesentlig ugunst for Kunden, har Kunden rett til å si opp avtalen med effekt fra endringen blir iverksatt uten hensyn til evt. bindingstid, og mot refusjon av evt. forskuddsbetalt beløp.

Hvis Kunden fremsetter ønske om endring eller tillegg i Tjenesten i forhold til det som frem går av Avtalen, eller dersom AM identifiserer et endringsbehov, skal denne gjennomføringsprosedyre gjennomføres: Endingsønske kommuniseres fra Kunden eller identifiseres av AM. Dersom endringen kan gjennomføres, sender AM en beskrivelse av endringen, endringens virkning på fremdrift og pris. Deretter avgjør Kunden om endringen skal iverksettes. Bestemmelsen gir ingen av partene krav på å få gjennomført en endring. Kunden er til en hver tid forpliktet til lojalt å medvirke til å sikre levering av Tjenesten som avtalt.

AM vil oppbevare og behandle Kundens eventuelle personopplysninger i samsvar med anvendelig lov for å oppfylle avtaleforholdet. Kunden har rett til å be om innsyn i lagrede personopplysninger og kreve rettet feilaktige personopplysninger. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting.

Særskilte vilkår for Automedia AS’s ulike Produkter/tjenester

AUTOMEDIA AS PUBLISERINGSLØSNINGER
Dette punktet gjelder i tillegg til de generelle vilkår for avtale om publiseringsløsninger (CMS) AM's løsninger er basert på og leveres i Wordpress. Nye løsninger kan legges til eller løsninger kan fjernes eller endres. Disse særskilte vilkårene gjelder.

TJENESTEN WORDPRESS
Kunden er inneforstått med at WordPress og eventuelle tillegg er et tredjeparts produkt som er undergitt egne lisensbetingelser (GNU GPL) som kan komme til anvendelse. Les mer om lisensen på http://gnu.org. AM utvikler ikke WordPress og er ikke ansvarlig for feil, mangler eller rettsmangler i WordPress løsningen. AM's ansvar ved slike feil er begrenset til å forsøke omgå feilen med rimelige midler. AM eller WordPress gir ingen garantier knyttet til WordPress løsningen utover det som er spesifisert i Avtalen. De tekniske kravene til Kundens løsning (inkludert for eksempel nettleserstøtte) er som den versjonen av WordPress og eventuelle tillegg som Kunden benytter. Disse vil opplyses på forespørsel. WordPress og eventuelle Tillegg som ikke er utviklet av AM er undergitt en egen oppgraderingstakt som AM ikke har innvirkning på. AM vil begynte den WordPress versjonen som til enhver tid av AM ansees som totalt sett best egnet, og er ikke forpliktet til å benytte den til en hver tid siste versjon.

FORSINKET LEVERING AV PUBLISERINGSLØSNINGER
Leveringsdag skal bety det tidligste av følgende tidspunkt:
i. Da tjenesten er stilt til Kundens disposisjon i henhold til avtalte spesifikasjoner og at AM skriftlig har meddelt at tjenesten anses levert, forutsatt at Kunden ikke innen en akseptanseperiode på 14 dager har har reklamert skriftlig eller
ii. dersom Tjenesten settes i ordinær drift etter Kundens ønske, eller
iii. dersom kunden har reklamert innen utløpet av akseptanseperioden, det tidspunkt da løsningen (uten eventuelle tilleggsbehandlinger) er stilt til Kundens rådighet uten vesentlige feil og Mangler. Det løper kun én ny akspetanseperiode á 14 dager etter en slik feilretting.

Etter at AM første gang har skriftlig meddelt at Tjenesten anses levert, må Kunden kontrollere om det foreligger mangel ved Tjenesten. Eventuelle Mangler må meddeles skriftlig til AM innen utløpet av akseptanseperiodens utløp med spesifisert angivelse av hvilke feil som anses å foreligge.

Dersom dette ikke meldes fra innen fristen, anses Tjenesten som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler som ble eller burde ha blitt oppdaget i reklamasjonsperioden, anses i sin helhet bortfalt. Etter Leveringsdagen må reklamasjon skje skriftlig til AM uten ugrunnet innhold.

Forsinkelse foreligger dersom Leveringsdag finner sted senere enn avtalt Leveringsdag til Kunden, og dette skyldes forhold som AM er ansvarlig for. Hver part skal straks varsle den andre part dersom parten er forsinket eller forventer å bli forsinket med eget bidrag til Tjenesten. Partene bærer det fulle ansvar for konsekvensene av egen forsinkelse. Hvis Leveringsdag er forsinket, kan Kunden kreve å få opplyst hva årsaken til forsinkelsen er og når levering kan forventes. Kunden må varsle så snart forsinkelsen oppstår for å kunne gjøre gjeldende krav i henhold til avtalen.

Kunden kan ved forsinkelse kreve dagbot på 0.10% av av oppdragsverdien (totalt estimert engangsbeløp angitt i tilbudet, eksklusive vedlikeholdsavgift og mva) pr. virkedag for den del av Tjenesten som er forsinket, gitt at dette er varslet og fra varslingsdato. Dagboten begynner å løpe 10 virkedager etter varslingsdato og kan ikke overstige 20% av oppdragsverdien. Før dagbotperioden er utløpt kan ikke annen erstatning kreves eller avtalen heves. Dersom forventet Leveringsdag er mer enn 3 måneder etter avtalt Leveringsdag og dette ikke skyldes AM, har AM rett til å heve avtalen. Dersom Kunden er ansvarlig for forsinkelsen kan AM kreve sitt økonomiske tap erstattet.

ANDRE VILKÅR FOR AUTOMEDIA AS WORDPRESS LØSNING
Design implementert i løsningen vil kunne fremstå varierende i ulike typer nettlesere. Dette gjelder både mellom applikasjoner (Internet Explorer/Mozilla Firefox / Chrome / Facebook Native / Twitter Native / Safari / Opera) sine hovedversjoner, og operativ systemer (Windows / iOS / Android). Med mindre annet er skriftlig avtalt implementeres løsningen for publiseringsløsninger for nyeste hovedversjon av nevnte nettlesere på avtaletidspunktet. Nettlesere, tekniske standarder og ulike AM lspråk endres over tid slik at Tjenesten vil kunne se ut og oppføre seg annerledes over tid. AM vil oppdatere og vedlikeholde Programvaren i forhold til slike endringer for mest vanlige/brukte standarder. I den grad slike endringer også nødvendiggjør Justeringer i Kundens individuelle løsning eller for øvrig som følge av forhold på Kunden side (for eksempel mindre vanlige / brukte standarder på nettleser og/eller malspråk), skal dette ikke anses å utgjøre en mangel, men arbeid utført skal faktureres til vanlig timesats.

Personvern

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester, forstår hvordan vi håndterer de data som vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til. Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Automedia AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for det formål som fremgår nedenfor. Det at Automedia AS er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Automedia AS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Dersom Automedia AS velger et annet selskap som får ansvaret for å behandle personopplysninger, altså data om deg, så kaller vi det en databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere skal vi sørge for at vi har inngått databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort.

Standard for dette er at avtalen med databehandleren kun får behandle personopplysninger på Automedia AS sin vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik forskriften om behandling av personopplysninger krever.Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Det meste vi har av data om deg er data som genereres når du bruker noen av tjenestene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (pc, mobil, nettbrett).

1. Opplysninger du selv deler med oss
Når du bruker et skjema, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser, dette fordi vi skal kunne respondere på din kontaktforespørsel.

2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
Når du bruker tjenestene våre vil vi registrer den informasjonen om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Dette gjør vi fordi vi da har mulighet til å forbedre brukeropplevelsen, tjenesteinnholdet, forbygge svindel og tilpasse innhold og annonser til ditt bruks- og interessemønster

3. Informasjon fra andre kilder
Vi mottar informasjon fra andre kilder, for eksempel annonsenettverk, kunder, målverktøy eller andre tredjeparter, som skal hjelpe oss eller dem til å forstå brukermønster, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr til å bli mer tilpasset ditt behov og interesser.
Hvordan bruker vi opplysningene vi har samlet om deg?

Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder.

Automedia AS jobber kontinuerlig med å gi deg som bruker en best mulig opplevelse av våre tjenester som enhver tid er tilgjengelig. For å kunne gjøre det så bruker vi blant annet personopplysninger vi har samlet inn.

Til å gjennomføre avtalen med deg og få tjenestene til å fungere best mulig
Automedia AS behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenestene som er avtalt med deg. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom automatisk pålogging, tilpassing av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene.

Til statistikk og å forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre.

Til å personalisere tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg
Vi ønsker å gi deg muligheten til å få skreddersydd innhold og tilpasninger. Dette gjør vi ved å bruke data om din brukeratferd, dine preferanser eller annen tilgjengelig informasjon. Dette kan fortelle oss noe om dine behov og ønsker, slik at vi for eksempel kan fjerne saker du allerede har lest fra forsiden eller oversikter over anbefalte artikler, og vi kan gi deg anbefalinger om innhold eller tjenester basert på det du har lest eller kjøpt. Vi gir også anbefalinger basert på hva andre brukere med lignende bruksmønster som deg har lest.

Informasjon om markedsføring i e-post og sms
Hvis du har et aktivt kundeforhold til Automedia AS, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Hvordan blir disse opplysningene delt?
I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker opplysningene til å formidle målrettet innhold og/eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av personopplysninger
Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker opplysningene skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy
Automedia AS benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir som oftest brukt og anvendt i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Automedia AS sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på:
E- post: info@automedia.as
Kopirett © 2017 Automedia AS