Hva innebærer normal slitasje?

Publisert:
January 10, 2023


INNHOLD

lnnledning
Krav til bruk, service og vedlikehold i leieperioden
Definisjoner unormal slitasje
Tilbakelevering
Avtale

 

BRANSJENORM FOR VURDERING AV UNORMAL SLITASJE VEILEDNING FOR TILBAKE­ LEVERING AV LEASING OG LEIEBILER l FORBRUKER­ FORHOLD*

Dette skriv er ment som en veiledning og tydeliggjøring av hvilke forpliktelser du som leietaker har med hensyn til service og vedlikehold i leieperioden, og hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter avsluttet leieperiode.


På samme måte som når du eier en bil selv vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annen­ håndsverdi. Når bilen skal tilbakeleveres til eier eller den eier utpeker etter utløp av leieperioden vil dere sammen ta en gjennomgang av bilen.


Har du behandlet bilen ihht. denne normen, vil du normalt ikke få noen tilleggsbelastning. Du står imidlertid ansvarlig for eventuelle overkjørte kilometer. Utover dette vil eier eller den eier utpeker kunne belaste deg for skader og unormal slitasje på bilen, samt eventuelt manglende utført service og vedlikehold og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket.


I leieperioden er det ikke lov til å gjøre fysiske/tekniske endringer av kjøretøyet uten eiers eller den eier utpeker og leasingselskapets skriftlige tillatelse.


*Eier/utleier av bilen bestemmer om bransjenormen skal benyttes i leieforholdet og om den også skal benyttes utenfor forbrukerforhold.

---

KRAV TIL BRUK, SERVICE OG VEDLIKEHOLD l LEIEPERIODEN

Du kan unngå å måtte betale for unormal slitasje ved å behandle bilen på en normalt pen måte, og ved å reparere eventuelle skader og bulker fortløpende. Utleier/eier kan kreve at reparasjonsarbeid utføres på leverandørs verksted eller på verksted godkjent av eier/utleier. Dette gjelder også eventuelle skader på glass. Husk at din leverandør/forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle typer skader.

VASK/POLERING

Vi anbefaler sterkt at du vasker (mini­ mum månedlig) og polerer bilen jevnlig utvendig (minimum 2 ganger i året), og at du også regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.


DRIVSTOFF

Du må til enhver tid sikre at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonshåndbok.


LADEKABEL/LADEUTSTVR

Bruk og behandling av ladekabel og ladeutstyr skal følge fabrikantens anbefaling iht. bilens instruksjonsbok.


BRUK AV BILEN

Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan heller ikke benyttes i hastighets­ konkurranser (jfr. regler fra forsikrings­ selskapene).


SLITT RUTE

Vi anbefaler deg å bruke godt med spylervæske og skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre riper og slitasje på frontruten.


SERVICE

Det må utføres service på bilen i henhold til bilmerkets vedlikeholdsprogram. Leverandør /forhandler plikter å gi informasjon om bilens service- og vedlikeholds program ved overlevering av bilen.


---

DEFINISJONER UNORMAL SLITASJE

Mindre skader og slitasje enn det som er beskrevet nedenfor anses som normal slitasje og er derved ikke gjenstand for påkost.


KAROSSERI OG LAKK - RIPER/SUBBESKADER

 • Riper, oppskrapninger og subbeskader som ikke kan rubbes og poleres bort.
 • Riper og oppskrapninger i nedre del av kanal/støtfanger i kunststoff, både lakkerte og ulakkerte, som er større enn 2 cm i lengde eller diameter.


BULKER/SPREKKDANNELSER

 • Karosserideler/støtfanger o.l. ute av posisjon eller skadet innfesting.
 • Riper, oppskrapninger og bulker med lakkskade inn til grunnmaterialet.
 • Bulk over 25 mm personbil/35 mm varebil.
 • Mer enn 2 mindre bulker per karosseridel/panel.
 • Ulakkerte/lakkerte kunststoffkompo­nenter med krakelering/sprekkdannelser eller deformasjon.


STEINSPRUT/SLITASJE

 • Enkeltskader som går igjennom til grunnmaterialet.
 • Mekanisk slitasje (sandblåseeffekt) der lakken er sterkt redusert/matt og/eller fjernet fra grunnmaterialet.


LAKKBLÆRER/LAKKSLIPP

 • Lakkblære/rustdannelse hvor det er brudd i lakkoverflate.


KORROSJON/OKSYDASJON

 • Åpne sår i lakkoverflate med korrosjon/oksidasjon i grunnmaterialet.


LOGO/DEKOR

 • Logo og dekor som ikke er fjernet ved innlevering.
 • Skjemmende fargenyanser etter fjerning av dekor/logo.


REPARASJONSARBEID UTFØRT AV ANDRE ENN VERKSTED GODKJENT AV EIER/UTLEIER

 • Dårlig tilpasninger i karosseri åpninger og kanter eller ujevn grunnflate.
 • Skjemmende fargenyanser etter omlakkering.
 • Synlige sliperiper, lakksig og/eller matte partier «appelsinskall» i lakk.


HJUL, FELG/HJULKAPSEL

 • Ripe/sår inn til grunn­ materialet med lengde over 20-25 mm.
 • Flere riper/sår.
 • Kraftig oksidasjon på felgens utside.
 • Deformasjon og/eller sprekker.


DEKK

 • Deformasjon, rift eller andre skader på dekket som har betydning for dekkets funksjon.
 • Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lasteindeks.
 • Dekkets mønsterdybde er under minste kravet på 1,6 mm (sommerdekk) og 3 mm (vinterdekk). Mønsterdybden måles i hovedriller med minstemåls-indikator. For piggdekk, redusert antall pigger med over 50%.


LAMPER/LYKTER

 • Skader/riper i lykt-/lampeglass/refleks som påvirker funksjon (godkjennings­krav).
 • Innvendig fuktighet (dråper) som skyldes skader i lykt/lampeglass/pakninger/manglende deksel.
 • Skade på innfesting eller hus som medfører bevegelse i lykt/lampe.


VINDU/GLASS

 • Alle former for sprekker i glassrute/vindu/glasstak.
 • Steinsprut/«rosetter» som er større enn 10 mm innenfor syns­ feltet, som følger av godkjenningskrav (PKK).
 • Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt eller som medfører at ruten ikke tilfreds­ stiller godkjenningskrav (PKK).
 • Riper på sideruter/bakrute som er skjemmende.
 • Ulovlig film eller tape på ruter.


INTERIØR/KUPE

GENERELT

 • Deksler med sprekker, ikke komplette, er løse og/eller mangler.
 • Forurensning og/eller ubehagelig lukt (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc).
 • Flekker/misfarging som ikke fjernes ved normal rengjøring.


DASHBORD/MIDTKONSOLL/ DØR- OG TAKTREKK/SETER/HATTEHYLLE

 • Hull/rift/flenge/deformasjon.
 • Hattehylle og/eller bagasjeromstrekk skadet/mangler.


GULV

 • Gulvteppe med hull/rift/flenge.
 • Gulvmatter i kupe som mangler og/eller ikke fremstår komplette.


DØRÅPNINGER/BAGASJEROM

 • Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall.
 • Alle bulker over 25 mm personbil/35 mm varebil.
 • Skader/mangler på tepper og deksler i bagasjerom.


UNDER BIL

GULV/KANALER/HJULHUS

 • Deformasjon/skader/mangler og/eller vesentlig rustangrep.


HJULOPPHENG

 •  Deformasjon som åpenbart påvirker hjulstilling/kjørekomfort/sikkerhet.
 • Bremseskiver/klosser under fabrikantens krav til minstemål.
 • Mer enn 25% rust på en side av bremse­ skiven. Slik rust kan lett oppstå særlig på skiver bak pga. salting, lite bruk m.m., og kan forebygges ved jevnlig hardere oppbremsinger (gjelder særlig elbiler og hybridbiler som regenerer bremsekraft). Vi oppfordrer til å be forhandler gi tydelig og forståelig informasjon om hvordan dette kan forebygges på best mulig måte, basert på de ulike tekniske løsningene på de ulike bil­ merkene. Det kan være en reell risiko for at skivene vil ruste mer enn 25% på en side der­ som man ikke følger produsentens råd angåen­de jevnlig bruk av bremsene under kjøring. Se også informasjon på www.forbrukerrådet.no.


LADEKABLER

Ladekabel-/utstyr skal:

 • Være uten skader og rifter
 • Være uten knekk på ledning
 • Være fri for skader og irr på kontaktflater. Dette gjelder også ladekontakten i bilenGENERELT

 • Vurderingen av unormal slitasje er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Beskrivelsene er veiledende og skal brukes på en forsvarlig og skjønns­ messig måte i hvert enkelt tilfelle.TILBAKELEVERING

Etter endt leieperiode skal bilen leveres tilbake grundig vasket og rengjort både innvendig og utvendig. Samtidig er det viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyret og tilbehøret som fulgte med da bilen var ny.

Det skal utleveres en mottakskvittering som signeres av eier eller den eier utpeker og leie­taker ved tilbakelevering.

Ved tilbakelevering av bilen tar du og eier eller den eier utpeker en gjennomgang av bilen sammen.


TAKST

Eier eller den eier utpeker vil belaste deg for eventuelle skader og unormal slitasje på bilen, manglende utførte servicer og verdiforringelse av bilen ved eventuelt bortfall av garanti, samt kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekket.

Ved eventuelle uoverensstemmelser kan begge parter be om at bilen vurderes av en nøytral takstmann hos NAF eller Viking Kontroll ihht. bransjenormen for unormal slitasje. Kostnaden for fremstilling hos nøytral takstmann avtales mellom partene. Takst­ vurderingen er bindende for begge parter.


KONTAKT OSS GJERNE!

Hvis du skulle ha spørsmål i forbindelse med unormal slitasje og tilbakelevering av bilen, ta kontakt med oss!

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSFORPLIKTELSE I LEIE- OG LEASINGFORHOLD


1. FORMÅL

Formålet med denne avtalen er å ivareta leie-/leasingobjektet gjennom leasingperioden, både av hensyn til bilens verdi og sikkerhet, men også sørge for at leietaker unngår å bli belastet for høy påkost ved utløpet av leasingperioden.


2. LEIETAKERS FORPLIKTELSER

2.1 Leietaker forplikter seg til å ha service/kontroll på bilen i henhold til importør/produsents foreskrevne serviceintervaller. Eier/utleier kan i sine vilkår kreve at service og vedlikehold utføres på leverandørs verksted eller verksted godkjent av eier/utleier.

2.2 Leietaker forplikter seg til å etterse bilen ifølge bilens instruksjonsbok, serviceheftet og felles bransjenorm for unormal slitasje, som leietaker har mottatt.

2.3 Det er forbudt å gjøre modifikasjoner av noen art på bilen, så som chiptuning, flytting av varevegg etc.

2.4 Leietaker forplikter seg til straks å kontakte leverandør når en feil oppdages eller burde vært oppdaget.

2.5 Leietaker forplikter seg til fortløpende å utbedre skader på bilen utover normal slitasje, ref. felles bransjenorm for unormal slitasje. Eier/utleier kan i sine vilkår kreve at skadeutbedring utføres på leverandørs verksted eller verksted godkjent av eier/utleier.

2.6 Dersom leietaker ikke følger bestemmelsene i denne service- og vedlikeholdsforpliktelse kan:

a) Leasingavtalen sies opp av eier.

b) Leietaker belastes inntil 12 % av den til enhver tid gjeldende restverdien i henhold til leasing-avtalen som kompensasjon for det salgslytet et slikt mislighold i seg seiv innebærer; og den risiko som vil foreligge med hensyn til bortfall av bilens fabrikkgaranti.

c) Leietaker belastes for kostnadene for utelatte servicer; vedlikehold og reparasjoner som ellers ville vært omfattet av garantien ved tilbakelevering.

d) Leietaker gjøres ansvarlig i form av påkost ved unormal slitasje. Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje er utlevert til leietager.

2.7 l de tilfeller hvor bilen returneres før utløpet av leieavtalen og/eller km-stand for service er inntrådt, kan leietaker bli belastet for kostnader for service i henhold til særskilt avtale med leverandør.