Leasing - Automedia AS betingelser

Publisert:
May 3, 2022

ALD automotive betingelser (oppdateres snart!)


Betingelser for leasing av motorvogner

§ 1 AVTALENS OMFANG OG FORMKRAV

Avtalen omfatter leie av bil og flåteadministrasjon på de vilkår som følger av disse generelle kontraktsbestemmelser.
Eventuelle tillegg til og/eller endringer av Avtalen må inngås skriftlig og signeres av begge parter for å være gyldige.


§ 2 DEPOSITUM, FORSKUDD OG GARANTI

§ 2.1 Depositum

Dersom det signerte tilbudet / bilkontrakten inkluderer betaling av et depositum, forfaller dette til betaling ved kontraktsinngåelsen og må være betalt før Utleier bestiller bilen fra leverandøren.

Utleier kan til enhver tid dekke ubetalte og forfalte krav mot det innbetalte depositumet. Leietaker kan ikke kreve tilbakebetaling av depositumet før ethvert økonomisk mellomværende med Utleier er endelig oppgjort.


§ 2.2 Forskudd

Dersom det signerte tilbudet / bilkontrakten inkluderer betaling av forskuddsleie, forfaller denne til betaling ved kontraktsinngåelsen og må være betalt før Utleier bestiller bilen fra leverandøren. Forskuddet kan som hovedregel ikke refunderes, med unntak som beskrevet i §17.
Forskuddet kan ikke refunderes.


§ 2.3 Garanti

Utleier kan kreve at Leietaker utsteder en garanti som sikkerhet for alle forpliktelser etter Avtalen. Garantien må være utstedt før Utleier bestiller bilen fra leverandøren og/eller utleverer bilen på korttids leieavtale. Utleier kan til enhver tid kreve ubetalte og forfalte krav fra garantisten. Garantien gjelder frem til Leietaker har gjort opp alle sine økonomiske forpliktelser etter Avtalen.


§ 3 LEVERING, TILBAKELEVERING OG LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Levering og tilbakelevering av bilen skjer ved at denne gjøres tilgjengelig for Leietaker/Utleier på det stedet som er angitt av Utleier.
Stedet for levering og tilbakelevering kan endres etter ønske fra Leietaker, såfremt Leietaker bærer kostnadene for transport etter bestemmelser fastsatt av Utleier. Leieforholdet løper fra og med levering av bilen og frem til bilen er tilbakelevert slik det er bestemt av Utleier («Leieperioden»).

Leieforholdet kan tidligst bringes til opphør når det har vart i minst 3 måneder, med mindre det har oppstått uforutsett, alvorlig skade eller sykdom som gjør det umulig eller svært vanskelig for Leietaker å nyttiggjøre seg av kjøretøyet. Betingelsene for Leietakers oppsigelse er nærmere angitt i § 20 nedenfor.


§ 4 BETALINGSBETINGELSER

Første gangs fakturering omfatter leie for leveringsmåneden samt den påfølgende fulle måned, engangsomkostninger og merverdiavgift. Fakturaer utstedes deretter hver måned og forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Leie i leveringsmåneden utgjør en forholdsmessig del av avtalt månedsleie. Deretter faktureres månedsleien løpende som nevnt ovenfor.

Ved forsinket betaling:

-påløper forsinkelsesrenter, jf. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17 desember 1976 nr. 100

- kan kravet bli overført til Utleiers samarbeidspartner for innkreving. Et forvaltningshonorar vil da bli lagt til det forfalte beløpet, jf. Forskrift til inkassoloven m.m. av

01.10.1989 § 2-2. And § 2-3.


For kostnader som ikke er faste og som etter Avtalen ikke skal belastes Utleier (herunder inkludert, men ikke begrenset til, parkeringsgebyrer, forenklede forelegg, bøter, bompasseringer eller andre avgifter), blir hver faktura tillagt et tilleggsgebyr. For kostnader av denne art som Utleier forskutterer på vegne av Leietaker, påløper det i tillegg et forskutteringsgebyr.Gebyrer og beløp som viderefaktureres etter denne bestemmelse forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato.


§ 5 HVA ER IKKE INKLUDERT I MÅNEDSLEIEN?

Månedsleien dekker ikke kostnader til:

- Vask og rengjøring av bilen, skifte av dekk, drivstofforbruk, bompengeavgifter, bøter og gebyrer av enhver art, vedlikehold av eget montert ekstrautstyr, etterfylling av væsker og annet vedlikehold utover serviceintervaller, eller Andre kostnader som Utleier ikke uttrykkelig har påtatt seg i Avtalen.


§ 6 REGULERING AV MÅNEDSLEIEN § 6.1 Rente

Dersom bilen får endrede finansieringskostnader for Utleier som følge av endret pris fra leverandøren eller renteendringer i det norske pengemarkedet i tidsrommet fra kontraktsinngåelse til levering, kan månedsleien justeres tilsvarende kostnadsendringen for Utleier.

Er den individuelle bilkontrakten inngått med flytende rente, vil endringer i markedsrenten reflekteres i månedsleien 6 uker etter at Leietaker har fått skriftlig varsel om dette.

§ 6.2 Skatter og offentlige avgifter

Dersom statlige vedtak, herunder skatte- og avgiftsendringer, påvirker Utleiers kostnader, kan månedsleien justeres tilsvarende uten forutgående varsel og med virkning fra den dato endringene iverksettes.

§ 6.3 Kjørelengde

Dersom det etter 6 måneders leietid eller senere viser seg at forutsatt kjørelengde er overkjørt med mer enn 10 %, plikter Leietaker å varsle Utleier slik at Utleier kan justere månedsleien basert på den faktiske kjørelengden.

Dersom Leietaker unnlater å varsle Utleier, kan Utleier på eget initiativ justere månedsleien basert på faktisk kjørelengde.Forutsatt kjørelengde beregnes forholdsmessig basert på avtalt kjørelengde og Leieperioden etter den individuelle bilkontrakten.

§ 6.4 Forsikring

Dersom månedsleien dekker forsikring, kan månedsleien justeres i henhold til endringer i forsikringsgivers årlige premienivå og Leietakers skadehistorikk.

§ 6.5 Kontraktsendringer

Ønsker leietager å endre gjeldende kontrakt, som for eksempel kilometerlengde eller leieperiode, sendes Utleier et tilbud gjeldende frem til den 20. i inneværende måned.

Kontraktsendringen trer i kraft etter at det er mottatt i underskrevet stand - med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Med endringen, faktureres leietager et gebyr pålydende kr. 625,- inkl. mva og en engangssum for justering av månedsleier for forhenværende periode.


§ 7 EIENDOMSRETT OG TINGLYSNING

Bilen kjøpes og registreres i Utleiers navn eller i navnet til den Utleier måtte godkjenne. Utleier har fullt eierskap og kan tinglyse enhver rettighet i bilen.


§ 8 BRUKSRETT

Leietaker har bruksrett til bilen i Leieperioden. Leietaker kan ikke overdra sine rettigheter etter Avtalen, fremleie, eller på lignende måte disponere over bilen uten skriftlig samtykke fra Utleier.

Dersom Leietaker ønsker å overføre kontrakten eller videre-leie til ny Leietaker, vil opprinnelig Leietaker etter skriftlig samtykke fra Utleier bli belastet kr. 5.900 inkludert mva. Ny leietaker betaler etableringsgebyr, kr. 5.900 inkludert mva.

Bilen kan ikke:

- bearbeides, sammenføyes eller sammenblandes med Leietakers eller tredjemanns eiendom;

- justeres for å endre bilens ytelser og/eller egenskaper;

- for øvrig forvaltes på en slik måte at Utleierens eiendomsrett kan gå tapt, eller

- beheftes på noen måte av Leietaker, herunder pantsettes eller tjene til utlegg.


§ 9 FORSIKRING

Leietaker skal bekoste og besørge gyldig og tilfredsstillende forsikring for bilen i hele Leieperioden. Forsikring tegnes enten gjennom Utleier etter nærmere avtale eller hos Leietakers egen forsikringsforbindelse.

§ 9.1 Forsikring gjennom Utleier

Dersom forsikring tegnes gjennom Utleier, gjelder Utleiers forsikringsvilkår for Leietaker (inkludert fradragsberettigede beløp og årlige premiejusteringer). Utleiers forsikring omfatter fullverdig kaskoforsikring og premien inkluderes evt. i månedsleien.

§ 9.2 Forsikring gjennom Leietakers egen forsikringsforbindelse

Forsikring som Leietaker selv tegner må minst dekke ansvar, full kasko, førerulykke, tredjemanns- og panthaverinteresse til fordel for Utleier eller den Utleier måtte utpeke, samt ekstrautstyr som nevnt i det signerte tilbudet / bilkontrakten. Bekreftelse på tredjemanns- og panthaverinteresse skal sendes Utleier eller den Utleier måtte utpeke uten ugrunnet opphold.

Leietaker er ansvarlig for eventuelle egenandeler ved forsikringsoppgjør og denne må etter forsikringsavtalen ikke overstige kr. 10.000,-.

Dersom Leietaker ikke opprettholder tilfredsstillende forsikring som nevnt ovenfor, kan Utleier tegne forsikring for Leietakers regning.
Dersom forsikringsselskapet gjør regressansvar gjeldende, skal Utleier holdes skadesløs.

Dersom Leietaker tegner forsikring gjennom egen forsikringsforbindelse, men ønsker forsikringsadministrasjon og skadebehandling administrert av Utleier, belastes et gebyr på kr. 500,- per skadesak.


§ 10 DRIVSTOFFKORT

Dersom Leietaker velger drivstoffkort fra et av Utleiers samarbeidende selskaper, gjelder følgende:

- Dersom Leietaker ikke mottar drivstoffkortet, skal Leietaker varsle Utleier umiddelbart;

- Leietaker er ansvarlig for all bruk av drivstoffkortet;

- Leietakers ansvar omfatter ethvert beløp som belastes drivstoffkortet, herunder kostnader som måtte påløpe ved uberettiget bruk eller etter tap av drivstoffkortet;

- Drivstoffkortet må kun benyttes i tilknytning til drift av bilen som omfattes av Avtalen;

- Kortforbruket viderefaktureres på Leietakers månedlige hovedfaktura iht. faktura Utleier mottar fra oljeselskapet. Ved feilbelastning kan Utleier korrigerer belastningen i senere faktura;

- Dersom månedsleien inkludert drivstoffbelastning ikke betales til rett tid, eller Avtalen på annen måte misligholdes, kan Utleier sperre drivstoffkortet umiddelbart;

- Sperring kan foretas uten forhåndsvarsel til Leietaker, og uten ansvar for Utleier;

- Leietaker er ansvarlig for å kansellere drivstoffkortet ved å varsle både Utleier og kortselskapet når det trengs (tap, tyveri, tilbakelevering av bilen mv.);

- Leietaker er ansvarlig for å returnere drivstoffkortet sammen med leiebilen ved utløpet eller opphøret av det signerte tilbudet / bilkontrakten.


§ 11 BOMPENGEADMINISTRASJON

Følgende gjelder dersom Leietaker velger å benytte seg av Utleiers tilbud om å eie og/eller administrere bompengebrikken og dens bruk:

- Dersom Leietaker ikke mottar bompengebrikken, skal Leietaker varsle Utleier umiddelbart.

- Leietaker er ansvarlig for all bruk av bompengebrikken;

- Leietakers ansvar omfatter ethvert beløp som belastes bompengebrikken, herunder kostnader ved uønsket/uautorisert bruk eller etter tap av bompengebrikken;

- Bompengebrikken skal kun benyttes av bilen som er omfattet av Avtalen;

- Kostnader ved bruk av bompengebrikken blir belastet Leietaker ved at Utleier overfører kravet fra bompengeselskapet og inkluderer dette i den månedlige faktureringen av Leietaker. Dersom det oppstår feil ved faktureringen av Leietaker, kan Utleier korrigere dette ved å justere en senere faktura;

- Leietaker er ansvarlig for å deaktivere bompengebrikken ved å varsle Utleier når det trengs (tap, tyveri, tilbakelevering av bilen mv.);

- Leietaker er ansvarlig for å returnere bompengebrikken sammen med bilen ved utløpet eller opphøret av det signerte tilbudet / bilkontrakten. Dersom bompengebrikken ikke blir levert tilbake, vil Leietaker bli belastet depositum og kostnader forbundet med deaktivering av bompengebrikken;

- Utleier kan kansellere tjenesten uten forvarsel til Leietaker, og er fritatt for ethvert ansvar i et slikt tilfelle.§ 12. HÅNDTERING AV DEKK

Dersom partene har avtalt at håndtering av dekk skal inkluderes i månedsleien gjelder følgende:

- Avtale om håndtering av dekk inkluderer dekklagring, sesongopplegg begrenset oppad til 2 hjulskift pr. år og nødvendig avbalansering i forbindelse med omlegging;

- Når Leietaker ønsker dekk omlagt, kontakter Leietaker selv dekklagringsstedet for omlegging;

- Dekksettet som ikke benyttes på bilen skal leveres til det dekklagringsstedet som Utleier anviser av Leietaker;

- Når bilen tilbakeleveres skal komplette sett sommer- og vinterhjul følge med bilen. Dette innebærer at Leietaker selv må hente de dekk som ikke benyttes på bilen fra dekklagringsstedet, og levere disse sammen med bilen;

- Kostnader som Utleier blir påført ved brudd på denne bestemmelse belastes Leietaker.


§ 13. LEIEBIL VED SERVICE

Dersom leiebil ved service skal inkluderes i månedsleien gjelder følgende:

Leietaker skal selv bestille leiebil ved service. Med service menes bilens servicebesøk på merkeverksted for utføring av ordinære servicer iht. bilens

serviceprogram/servicehefte;

- Leietaker må ved bestilling av leiebil ved service henvise til registreringsnummeret på bilen som er/skal på service;

- Avtalen inkluderer leiebil for én – 1 – dag. For personbil dekkes kostnaden til leiebil i kompaktklassen (for eksempel VW Golf), og for varebil dekkes kostnaden til inntil en

mellomstor varebil (for eksempel VW Transporter). Leietaker kan fritt oppgradere til større leiebil dersom prisen fastholdes eller dersom prisdifferansen dekkes av Leietaker. Tilleggsutstyr og tilleggstjenester må dekkes av Leietaker (for eksempel ekstra forsikring, skiboks mv.);

- Leietaker er ansvarlig for å orientere seg om forsikringen som gjelder for leiebilen samt å akseptere denne overfor bilverkstedet. Leietaker er videre ansvarlig for den avtalte egenandelen ved skade, og for oppfylling av drivstofftanken på leiebilen ved retur;

- Leietaker aksepterer en evt. belastning fra Utleier for forbrukt drivstoff eller ekstra kostnader (for eksempel ekstrautstyr);

- Dersom Leietaker ikke henter sin opprinnelige langtidsleiebil ved avsluttet service, er Leietaker ansvarlig for enhver merkostnad dette medfører.


§ 14. BILDEKOR, BILINNREDNINGER OG ANDRE PRODUKTER

Dersom Leietaker anskaffer bildekor, bilinnredning eller andre tilsvarende produkter og tjenester fra Utleiers samarbeidspartnere, gjelder følgende:

- Utleier fungerer kun som tilrettelegger og Leietaker må forholde seg til de leverende selskapene for eventuelle krav som måtte oppstå;

- For å forenkle prosessen vil fakturaer fra slike leverandører være tilgjengelige for fakturering gjennom Utleier dersom Leietaker ønsker dette.

§ 15 BRUK

Ved bruk av bilen skal Leietaker utvise vanlig forsiktighet og følge produsentens bruksanvisning. Alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende bilen og dens bruk skal etterkommes. Bilen må kun benyttes av Leietaker og til normal bruk dersom ikke annet er særskilt avtalt, jf. det signerte tilbudet / bilkontrakten.

§ 16 SERVICE, VEDLIKEHOLD OG REPARASJONER

Leietaker skal besørge forsvarlig vedlikehold av bilen og strengt følge anvisninger om kontroll, service og vedlikehold fra myndigheter, leverandør og fabrikant, herunder til enhver tid sørge for at bilens motor har riktig oljestand, at radiatoren er fylt med tilstrekkelig mengde frostvæske og at korrekte kvaliteter benyttes ved etterfylling.

Leietaker skal til enhver tid holde bilen med nødvendig utstyr i forskriftsmessig stand.

Til vedlikehold og reparasjoner skal kun originaldeler benyttes. All service og reparasjoner skal utføres på Leverandørs verksted. Ved innlevering for service skal servicehefte leveres sammen med vognkortet.

§ 16.1 Service og vedlikehold inkludert i kontrakten

§ 16.1.1 Service og vedlikehold omfang Når service og vedlikehold er inkludert så gjelder dette hele kontraktsperioden.

Verkstedet skal følge Utleiers retningslinjer og skal ta kontakt med Utleier når det er nødvendig.

Transport av bilen til og fra verkstedet skjer for Leietakers regning.

Leietaker skal oppsøke verksted umiddelbart dersom det oppstår tekniske feil av betydning for bilens drift eller ved feil på dashbordets kilometerteller.

Utlegg Leietaker har til utbedring av tekniske feil eller mangler, som ikke skyldes uaktsom eller unormal bruk, refunderes av Utleier mot innlevering av original kvittering og utskiftede deler. Reparasjoner som vil overskride nivået som er angitt i serviceheftet må ikke igangsettes uten samtykke fra Utleier.

Leietaker er ansvarlig dersom garantier faller bort eller kostnader pådras på grunn av mangelfull kontroll, service, bruk og vedlikehold i forhold til anvisningene fra leverandør og/eller fabrikant.

Kostnader som følge av at bilen ikke kan benyttes ved service, vedlikehold og reparasjoner bæres av Leietaker.
Utleier eller den Utleier måtte utpeke har til enhver tid rett til å inspisere bilen der den måtte befinne seg.

I tilfelle feil/mangler som Leietaker oppdager ved eller etter utlevering av bilen skal Leietaker melde fra om dette til leverandøren i de tilfeller hvor det er feil eller mangler som ikke skyldes feilbruk av bilen. Reklamasjonen skal sendes skriftlig til leverandøren og skal ha som mål at feilen(e)/mangelen(e) blir rettet opp fullstendig.

Reklamasjonen skal være innsendt innen to – 2 – måneder etter at feilen/mangelen er oppdaget. I tilfeller av økonomisk kompensasjon fra leverandøren skal dette i sin

helhet betales til Utleier. I tilfelle bilen blir skiftet ut med en ny skal Leietaker melde fra skriftlig til Utleier og den nye bilen skal registreres i Utleiers navn.

§ 16.2 Serviceavtalen gjennom leverandør inkludert i kontrakten

§ 16.2.1 Serviceavtalen omfang

Leverandør dekker periodisk ettersyn i henhold til bilens serviceprogram gitt av bilprodusent, herunder deler, arbeid og verkstedmateriell i forbindelse med dette.

Serviceavtalen omfatter også vedlikehold av det utstyr som er spesifisert i serviceavtalen.

Totalprisen for serviceavtalen er stadfestet i kontrakten og gjelder fra leveringsdato av bilen og for det antall måneder og kilometer som er angitt i leiekontrakten.

Serviceavtalen dekker ikke drivstoff og daglig vedlikehold som vask, polering, eller etterfylling av olje eller andre tilsetningsstoffer mellom serviceintervaller. Serviceavtalen\ omfatter heller ikke etterbehandling av understellsbehandling, dekk- og dekkreparasjoner, avbalansering av nye dekk, trafikkskader utvendig og innvendig, eller glasskader.

§ 16.2.2 Bruk og vedlikehold av bilen

Forutsetningen for at serviceavtalen skal gjelde er at det foreskrevne vedlikehold utføres. Leietaker forplikter seg til å etterse bilen i henhold tilinstruksjonsboken/serviceprogrammet. Det er en forutsetning at Leietaker med en gang en feil oppdages eller oppstår, henvender seg til verkstedet slik at unødig skade unngås. Leietaker kan pålegges å dekke utgifter som skyldes forsømmelse med hensyn til dette.

Leverandør har rett til å innkalle motorvognen for kontroll og eventuelle reparasjoner.


§ 17 SKADE PÅ BILEN, TAP AV BILEN, FORSIKRINGSOPPGJØR MV.

Leietaker har ansvaret for bilen fra og med levering og frem til tilbakelevering er foretatt iht. Avtalen. Ansvaret omfatter verdireduksjon utover normal slitasje, skader som måtte oppstå, tap av bilen, mv.

Leietaker plikter å ivareta Utleieres interesser og verdier på en best mulig måte mens Leietaker har ansvaret for bilen.

Ved skade skal Leietaker umiddelbart fylle ut fullstendig skademelding og sende den til det aktuelle forsikringsselskapet.

Skader skal uten ugrunnet opphold utbedres på godkjent merkeverksted eller et verksted som Utleier anbefaler. Bilens forsikringsselskap skal varsles når skaden er utbedret.

Månedsleien løper selv om bilen er skadet og mens skadene utbedres. Leietaker kan på eget tiltak tegne avbruddsforsikring.

Leietaker er ved forsikringsoppgjør ansvarlig for å dekke eventuelle egenandeler. Dersom bilen etter taksering blir kondemnert, eller blir stjålet og ikke kommer til rette, svarer Leietaker for avtalt månedsleie frem til Utleier mottar fullt erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet. Forskuddet kunne kan bli refundert basert på faktisk påløpt tid i kontrakten; fra kontraktens ikraftsettelse fram til tidspunkt for tyveri eller kondemnering.

Avtalen opphører når Utleier mottar fullt erstatningsoppgjør. Dersom Leietaker har valgt å tegne forsikring gjennom egen forsikringsforbindelse, og fullt forsikringsoppgjør ikke dekker bilens regnskapsmessige verdi på oppgjørsdagen, er Leietaker ansvarlig for balansen.


§ 18 SKADE FORÅRSAKET AV BILEN

Utleier har intet ansvar for skade forårsaket av bilen, eller for tap som måtte oppstå for Leietaker eller tredjemann ved at bilen for en kortere eller lengre periode er ute av drift. Dette gjelder uansett årsaken til skaden eller driftsstansen.

Rettes det krav mot Utleier for skade forårsaket av bilen eller Leietaker, plikter Leietaker å holde Utleier skadesløs.§ 19 TILBAKELEVERING AV BILEN

Ved Leieperiodens utløp eller straks Avtalen av annen grunn opphører, skal Leietaker levere bilen tilbake til Utleier eller Utleiers representant. Ved tilbakelevering skal det utstedes kvittering for at bilen er tilbakelevert. Utleier vil sende brev om Leieperiodens utløp når det gjenstår hhv. seks og én måned av Leieperioden. Leietaker vil motta informasjon om sted for tilbakelevering (enten hos Utleier eller hos Utleiers representant). Leietaker er ansvarlig for å bekrefte dato og sted for tilbakelevering overfor Utleier innen utløpet av Leieperioden. Bilen skal tilbakeleveres på utløpsdatoen for Leieperioden. Dersom utløpsdatoen faller på en helg/helligdag, skal bilen leveres tilbake på den siste hverdagen før kontrakten løper ut. Ved forsinket tilbakelevering av bilen, kan Utleier justere månedlig leie og/eller kreve gebyr for forsinket tilbakelevering med mindre Leietaker venter på levering av nyleiebil gjennom Utleier.

Dersom Leietaker leverer tilbake bilen til Utleiers representant, er Leietaker ansvarlig for å varsle Utleier om at bilen er tilbakelevert. Dersom Leietaker unnlater å varsle om tilbakeleveringen til Utleiers representant, vil leieforholdet fortsette og Leietaker vil bli fakturert for leie og andre kostnader som påløper.

Leietaker er ansvarlig for at bilen tilbakeleveres i grundig rengjort stand, både inn- og utvendig, samt uten skader og i samme stand som ved leieforholdets begynnelse, hensyntatt normal slitasje i forhold til bilens alder og kjørelengde.

Utleier besørger taksering av eventuelle skader og verdireduksjon. Utleier står fritt i henhold til denne avtalen å overføre rettigheter og forpliktelser til tredje part, herunder også taksering og utbedring av skader relatert til «unormal slitasje. Dersom Leietaker ikke aksepterer taksten, må Leietaker kreve ny takst senest innen 10 dager etter at taksten ble mottatt. Ny takst avholdes i så fall av en nøytral instans for Leietakers regning, og begge parter er bundet av denne taksten ved den endelige avregningen.

Tilbehør og ekstrautstyr som er nevnt i det signerte tilbudet / bilkontrakten eller som senere er bestilt fra Utleier skal følge med bilen ved tilbakelevering. Leietaker er ansvarlig for å fjerne tilbehør og ekstrautstyr som er installert senere og som er kjøpt av Leietaker før tilbakeleveringen av bilen. Dersom Leietaker unnlater å fjerne slikt tilbehør/utstyr, vil Utleier besørge at dette blir fjernet for Leietakers regning.

Påmontert bildekor, reklame o.l. skal være fjernet ved tilbakelevering. Leietaker bærer kostnadene forbundet med fjerning av dekor og andre særlige tilpasninger. Dette gjelder også ved tidligterminering av leieavtalen.

Dersom bilen ved tilbakelevering ikke er i kontraktsmessig stand, kan Utleier kreve full månedsleie inntil nødvendige utbedring er foretatt. Ved tilbakelevering beregnes overkjørte kilometer. Som overkjørt kilometer regnes hver kilometer kjørt utover «avtalt kjørelengde» iht. det signerte tilbudet / bilkontrakten. Leietaker skal betale vederlag for slik overkjøring iht. satsene i kontrakten. Dersom bilen leveres tilbake før opprinnelig avtalt leietid, uansett årsak, reduseres avtalt kjørelengde forholdsmessig tilsvarende den faktiske reduksjon i leietid ved beregningen av overkjørte kilometer.

Etter tilbakelevering kan Leietaker ikke kreve å selv få utbedre skader eller rette eventuelle mangler ved bilen. Så lenge bilen ikke er tilbakelevert har Utleier krav på full månedsleie. I tillegg kan Utleier kreve dekket ethvert tap som følge av den manglende tilbakeleveringen og alle omkostninger forbundet med å ta bilen tilbake.

Ved mislighold, herunder manglende tilbakelevering av bilen ved Leieperiodens utløp eller oppsigelse av Avtalen, kan Utleier umiddelbart avhente bilen der den måttebefinne seg for Leietakers regning.


§ 20 LEIETAKERS OPPSIGELSE

Leietaker kan si opp kontrakten ved å gi skriftlig varsel til Utleier. Oppsigelsestiden er én – 1 – måned, regnet fra oppsigelssdato, eller én – 1 – måned ved uforutsett, alvorlig skade eller sykdom som beskrevet i § 3, 4. ledd.

Ved oppsigelse fra Leietaker før utløpet av den opprinnelig Leieperioden («tidligterminering») påløper et fast avslutningsvederlag til dekning av Utleierens tap.

Avslutningsvederlaget inkluderer:

1. Alle ubetalte leieterminer og andre krav som er forfalt til betaling pr. oppsigelsesdato, samt alle kostnader etter at leieperioden er avsluttet men før kjøretøyet er tilbakelevert til Utleier.

2. Erstatning for Utleiers tap som følge av tidligtermineringen av kontrakten, begrenset oppad til summen av gjenværende leier, inntil 6 måneders leie. Et tap er ansett som en reduksjon av verdien av kjøretøyet, mva-refusjon til norske myndigheter, en prisnedgang for ny Leietaker og kostnader som allerede er dekket (for eksempel forsikringspremien).

3. Andre kostnader for å sette kjøretøyet i kontraktsmessig stand, inkludert men ikke begrenset til kostnader for transport, utbedring av skader og slitasje, rengjøring mv.

Kostnader som er beskrevet i denne paragrafen kan utgå hvis oppsigelsen kommer som en følge av uforutsett, alvorlig skade eller sykdom, som beskrevet i § 3, 4. ledd.

Forskuddsbetalingen vil ikke i noe tilfelle bli refundert.


§ 21 LEIETAKERS MISLIGHOLD

Utleier har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom:

1. Leietaker misligholder sine kontraktsforpliktelser;

2. Leietaker går konkurs, åpner gjelds- eller akkordforhandlinger, eller havner i en situasjon som gir Utleier en ikke ubegrunnet frykt for fremtidig mislighold, eller

3. Leietaker på annen måte misligholder Avtalen eller misligholder andre kontrakter med Utleier.

Ved oppsigelse etter denne bestemmelse skal Utleier ha full erstatning for ethvert økonomisk tap som følge av den for tidlige avviklingen av Avtalen. Utleier kan som alternativ til full erstatning velge å kreve avslutningsvederlag og kostnadsdekning iht. § 20 annet og tredje ledd. Ved oppsigelse etter denne bestemmelse skal bilen straks leveres tilbake til Utleier.


§ 22 AVGIFTSENDRINGER

Selv om det i Leieperioden vedtas avgiftsreduksjoner som reduserer utsalgsprisen for nye og tilsvarende biler som Avtalen gjelder, består Utleiers og Leietakers forpliktelser etter Avtalen. Utleier kan kreve kompensasjon fra leietaker for bilens verdimessige reduksjon som følge av avgiftsreduksjonen. Beløpet som kan kreves dekket beregnes slik: restverdibeløpet reduseres med en prosentsats lik den beregnende prosentvise reduksjon av avtalens brutto fakturapris under hensyn til den endrede avgift. Differansen mellom avtalt restverdi og ny beregnet restverdi, er beløpet som kan kreves kompensert.


§ 23 KONFIDENSIALITET OG DATAHÅNDTERING

Ved anvendelsen av vilkårene i Avtalen er konfidensiell informasjon som tilhører en av partene under Avtalen, definert som opplysninger som stammer fra vedkommende part og som ikke er offentlig kjent, inkludert informasjon som har blitt satt sammen og som ellers ikke er alminnelig kjent for offentligheten. Følgende regnes ikke som konfidensiell informasjon under Avtalen:

- informasjon som er offentlig kjent på det tidspunktet den blir gitt videre;

- informasjon som etter å ha blitt overlevert blir offentlig kunnskap på en måte som ikke utgjør et brudd på Avtalen;

- informasjon som mottakeren er i stand til å bevise at de var kjent med før det ble oversendt, og

- informasjon som mottakeren er i stand til å bevise at han ble gjort oppmerksom på av en tredjepart som hadde rett til å gi det videre, og som ikke bryter noen plikt til konfidensialitet eller begrensninger i bruk.

Utleier har rett til å registrere, lagre og behandle konfidensiell og annen informasjon som stammer fra Leietaker. Tilsvarende har Utleier rett til å videreformidle denne informasjonen til selskaper med tilknytning til Utleier og til tredjepart dersom dette er nødvendig for at Utleier skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen.

For data som Leietaker er ansvarlig for, bestemmer Leietaker hvilke personopplysninger som skal registreres i forhold til brukere og hvordan dette skal brukes. Utleier er bare prosessor av dataene.

Leietaker kan kreve at Utleier og dens leverandører retter og sletter mangelfulle eller unødvendige opplysninger om Leietaker. Utleier sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.


§ 24 FORCE MAJEURE

I tilfelle av force majeure kan Utleier og/eller Leietaker kreve seg fritatt sine forpliktelser etter Avtalen. Force majeure skal anses å foreligge dersom det foreligger vesentlige hindringer for Utleierens og/eller Leietakers oppfyllelse av Avtalen og dette skyldes forhold utenfor partenes kontroll. Dette omfatter særlig streik, lockout, pålegg, samt uforutsette hindringer som ikke beror på partenes vilje og så langt slike hindringer anses å påvirke gjennomføringen av avtaleforpliktelser i betydelig grad.


§ 25 LOVVALG, VERNETING, TVANGSFULLBYRDELSE, BILAG

Alle uoverensstemmelser og konflikter som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen skal avgjøres i henhold til norsk rett. Partene vedtar Utleiers hjemting som verneting for eventuelle søksmål som springer ut av Avtalen. Leietaker vedtar at bilen kan kreves tvangsutlevert uten søksmål dersom leien ikke blir betalt eller leietiden er løpt ut, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2. Alle utgifter i anledning tvungen tilbakelevering av bilen skal dekkes av Leietaker.

Som bilag til denne Avtalen følger en definisjon av normal / unormal slitasje som partene er enige om.

 Dette tilbudet er basert på dagens skatter, merverdiavgiftsregler og andre offentlige avgifter, bilpriser, utstyrspriser, forsikringspriser, årsavgifter, rentenivå osv. I tiden fra bestillingen av bilen til levering vil noen av de ovennevnte faktorer kunne endres. Slike endringer vil reflekteres i Oppdatert kontrakt - utlevert kjøretøy som oversendes Dere i forbindelse med levering av bilen. Bestilling av bil forutsetter kredittgodkjennelse. Det vil bli sendt en bestillingsbekreftelse med et kontraktsnummer når tilbudet / bilkontrakten er signert. Denne vil referere til det tilbudsnummer som her er blitt akseptert. Når bilen blir utlevert vil en utleveringsbekreftelse bli sendt med informasjon om registreringsnummer på bilen.

Utleier er ikke ansvarlig for den oppførte skattemessige verdien. Leietaker / bruker forutsettes selv å kontrollere dette. Vi aksepterer faxkopi med signatur som juridisk bindende dokumentasjon for kontraktsforholdet. Tilbudet er gyldig i 14 dager.

I de tilfeller der Leietaker bestiller/leier en korttidsleiebil gjennom Utleier før utlevering av leasingbilen som er beskrevet i dette tilbudet / bilkontrakten, samtykker Leietaker i å betale hele kostnaden for korttidsleie bilen (eksempelvis leie, utstyr, bomring, eventuelle skader og/eller egenandel forsikring, overkjørte kilometer og bøter)

Hvis leietaker velger å ikke inkludere bombrikke administrasjon i kontrakten (andre elementer inkludert i leien), er leietaker ansvarlig for å bestille bombrikke i sitt eget navn og betale dette direkte til bomselskapene. Dersom leietaker unnlater å gjøre dette vil utleier viderefakturere alle passeringer med et administrasjonsgebyr som står definert i

Generelle kontraktsbestemmelser for langtidsleie av bil. Gebyret er på 93,75 NOK

Automedia AS reserverer seg for alle justeringer